kotwal bharti 2023 maharashtra | महसूल व वन विभागामार्फत “कोतवाल ” पदासाठी ऑगस्ट मध्ये होणार भरती

kotwal bharti 2023 maharashtra| महसूल व वन विभागामार्फत “कोतवाल ” पदासाठी ऑगस्ट मध्ये होणार भरती 

         kotwal bharti 2023 maharashtra | महसूल व वन विभागामार्फत “कोतवाल “ पदाच्या भरतीबाबत आवश्यक निकष  प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. जे पात्र उमेदवार आहेत  त्यांनी सदर शासन निर्णय सविस्तर वाचून घ्यावा. kotwal bharti 2023 maharashtra kotwal recruitment सदर कोतवाल भरती प्रक्रिया  ही 15 ऑगस्ट 2023 पूर्वीच  पार पाडण्यात येणार आहे. kotwal bharti 2023 maharashtra kotwal recruitment  :- ची शैक्षणिक पात्रता,अभ्यासक्रम ,निवड प्रक्रिया,ठिकाण,वयाची अट ,पगार,अर्ज दाखल करण्याची पद्धत या बद्दल सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे .जाहिरातीत दिलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक वाचूनच आपला अर्ज दाखल करावा.

                                               kotwal bharti 2023 maharashtra kotwal recruitment

kotwal bharti 2023 maharashtra
kotwal bharti 2023 maharashtra

Education Qualification for Kotwal Bharti 2023

जाहिरात क्रमांक  :-   शासन परिपत्र क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/ई-१०

  • एकूण भरावयाची पदे :- प्रत्येक जिल्हानुसार रिक्त पदांच्या 80 % पदे भरण्यात येणार

  • शैक्षणिक पात्रता :-
अ.क्र. पदाचे नाव शैषणिक पात्रता
1 कोतवाल १० वी पास

 

वयाची अट :-18 ते 40 वर्ष

  • पगार (वेतन) :- १५०००/-मानधन

Syllabus For Kotwal Bharti 2023 :

  • परीक्षा पद्धत :- कोतवाल संवर्गाची पदे नामनिर्देशनाने भरतांना 100 गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार. लेखी परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ ,  बहुपयायी स्वरुपाचे 50 प्रश्न असणार आहेत . त्यानुसार सदर लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवडसूची तयार करुन निवडसूचीतील पात्र उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे.
  • निगेटिव्ह मार्किंग : नाही 
  • वेळ : 2 तास
  • अर्ज करण्याची पद्धत :-जिल्हा निवड समिती ठरवणार

  • नियुक्तीचे ठिकाण : संबंधित तलाठी कार्यालय

  • फी :- जिल्हा निवड समिती ठरवणार               

  •  अभ्यासक्रम :-  मराठी,गणित,सामान्य ज्ञान,चालू घडामोडी

kotwal bharti 2023 maharashtra kotwal recruitment

About kotwal Bharti 2023 Recruitment 2023 Details

  कोतवाल भरती, नियुक्ती ,कर्तव्य आणि कार्ये  याबाबत कोतवाल भरती व नेमणूक जनयम, १९५९ हे
नियम लागू आहेत.

1. कोतवाल म्हणजे  शासनाने नेमलेल्या अधिकाऱ्याकडून  वेळोवेळी ठरवून देण्यात येतील अशी कर्तव्य पार पडण्यासाठी गावात नेमलेला नोकर असा समजावा.

2. प्रत्येक गावातील कोतवालांची संख्या जिल्हाधिकारी ठरवतात.

3. कोतवालांचे मानधन शासन वेळोवेळी ठरवते.सध्या कोतवालाला र रु १५०००/- एवढे मानधन देण्यात येते.

4. कोतवालाची नियुक्ती  पहिल्या सहा महिन्यांसाठी अस्थायी /तात्यापुरत्या तत्वावर  केली जाते  तसेच या काळात कोणतीही पूर्वसूचना  व कारण न देता त्यांची  सेवा समाप्त केली जाऊ शकते.

5. कोतवालास, नियमात तरतूद केलेल्या व्यतिरिक्त  शासकीय नोकरास मिळणाऱ्या  सेवानिवृत्ती, वेतन, ग्रॅच्यइटी, रजा ई.लाभ नसतात.

6.  कोतवाल हा पूर्ण वेळ काम  करणारा शासकीय नोकर समजला जातो.

.7. कोतवाल पदासाठीचा उमेदवार शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा. जरूर तर तसा वैद्यकीय दाखला द्यावा लागतो.

8. कोतवाल पदासाठीचा उमेदवार,  ज्या  गावात त्याची  नेमणूक करावयाची आहे तो त्या तालुक्यात  राहाणारा असावा.  त्याबाबत सक्षम अधिकारी यांचा दाखला  सादर करणे आवश्यक असेल.

9. कोतवाल  पदासाठीच्या  उमेदवाराची  वर्तवणूक  चांगली असावी. पोलीस  ठाण्यातून त्याने  तसा दाखला आणणे आवश्यक असेल.

10. कोतवाल पदासाठी नेमणूक करण्याचे  अधिकार , शासनाच्या आदेशाला अधीन  राहून  जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेखाली तहसिलदार यांना आहे.

कोतवालाची महत्वाची कर्तव्य :-

१. शासकीय रक्कम शासकीय तिजोरीत  भरण्यात तलाठी यांना सहाय्य करणे.
२. शेतसारा, शासकीय देणे अदा करण्यासाठी गावकरी  यांना तलाठी चावडीवर बोलावन आणणे.
३. शासकीय पैसा, कायाालयीन कागदपत्रे ने आण शासकीय वसली म्हणून जप्त केलेल्या मालमत्तेवर लक्ष ठेवणे.
४. आवश्यकतेनूसार गाव दप्तर गावातून वरिष्ठ कार्यालयात नेणे.
५. शासकीय  अधिकारी  यांना त्यांच्या दौर्यात, पीक पाहणीत, हद्दीच्या खुणा  तपासण्यात सहाय्य करणे.
६. नोटीस/ समन्स बजावणे व नोटीस/ समन्स बजावण्यासाठी पोलीस पाटलास मदत करणे.

kotwal bharti 2023 maharashtra kotwal recruitment

७. गावातील जन्म, मृत्यू, लग्न , मृत्यूची माहिती ग्रामसेवकास देणे.
८. पोलीस पाटील आजण पोलीसांना रात्रीच्या गस्तीसाठी मदत करणे. संशयास्पद प्रकरणांची  माहिती  पोलीस पाटलास देणे.
९. बेवारस मृतदेहांची  विल्हेवाट  लावण्यास मदत करणे.
१०. शासनाच्या आदेशांबाबत गावात दवंडी देणे.
११. लसीकरण मोहीमेत मदत करणे.
१२. अपघाती मृत्यू, आग, साथीचे रोग या प्रसंगी पोलीस पाटलांना मदत करणे.
१३. गन्हेगारांच्या हालचाली  पोलिसांना कळवणे.
१४. पोलीस पाटलाच्या अपरोक्ष  असलेल्या ग न्हेगारावर पहारा देणे.
१५. गावातील  अधिकारी  यांना जमीन महसूल  वसुलीस मदत करणे.
१६. गावात शासकीय कामासाठी आलेल्या अजिकार् यांना सहाय्य करणे.
१७. गावातील चावडी स्वच्छ ठेवणे आजण तेथे दिवाबत्ती  करणे.
१८. गावातील अजिकार् यांना त्यांच्या इतर शासकीय कामात मदत करणे.
१९. वरिष्ठ अधिकारी यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.